Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Ανακοινώθηκε η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με σκοπό την έγκυρη και ομαλή προετοιμασία των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων επενδυτών, καθώς οι υποβολές θα πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του παρόντος καθεστώτος.

Το Καθεστώς Ενισχύσεων «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» καλύπτει χωρικά τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, και πιο συγκεκριμένα όλους τους Δήμους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια (380.000.000 €) ευρώ και προέρχεται από το ΠΔΑΜ 2021-2027, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται γεωγραφικά, μεταξύ των περιοχών Ε.Σ.ΔΙ.Μ., Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ως εξής:

 • Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% του συνολικού προϋπολογισμού (266.000.000€) εκ των οποίων 30% (79.800.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% (53.200.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,
 •  Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: το 30% (114.000.000€) του συνολικού προϋπολογισμού εκ των οποίων 50% (57.000.000€) στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και 50% (57.000.000€) που ισοκατανέμονται στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του καθεστώτος ΔΑΜ είναι οι φορείς επενδύσεων, που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας. Από πλευράς μεγέθους δικαιούχοι είναι:

 • Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε.).
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος και δεν οδηγούν σε μετεγκατάσταση.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και εντάσσονται, ενδεικτικά, στις ακόλουθες δραστηριότητες:
• παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή.
• επενδύσεις στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
• επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών.
• επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας
• επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα.
• επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς είναι να έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 14 και την παρ. 8 του Άρθρου 16 του Νόμου 4872 ΦΕΚ Α 247/10.12.2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ
Ελάχιστος προϋπολογισμός 15.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 €

Είδη ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), για τις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Περιφέρειες (NUTS2) Νομός/Περιφερειακή Ενότητα (NUTS 3) του Τόπου Εγκατάστασης Μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ, ΚΟΖΑΝΗ 50% 60% 70%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 50% 60% 70%
ΦΛΩΡΙΝΑ 50% 60% 70%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ 50% 60% 70%
  • Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων χορηγούνται:i. στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και στο Δήμο Μεγαλόπολης οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (100% του ΧΠΕ) και
   ii. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, η ένταση ορίζεται στο 90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027, ως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Ανώτατα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο

  •  Το συνολικό ποσό ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (37.500.000) ευρώ. Το ίδιο ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά οι παρεχόμενες σε ένα φορέα ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.
  • Το συνολικό ύψος ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό, το (δέκα) 10% των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα.

  Επιλέξιμες δαπάνες

  α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού :

  • κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
  • αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις.
  • αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
  • μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
  • εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

  β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

  • μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
  • μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.

  γ. Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

  • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ,
  • Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ,
  • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις,
  • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
  •  Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων και
  • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.

  Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

  Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (είτε με συνδυασμό αυτών).

  Για την εξωτερική χρηματοδότηση μπορούν να αξιοποιηθούν χαμηλότοκα δάνεια είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είτε μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF).

  Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

  Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

  Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

  Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες. 

  Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

  Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση – με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Σε περίπτωση που απαιτηθεί η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2, παύει η ισχύς της αρχής της χρονικής προτεραιότητας που δόθηκε με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επανεργοποιείται λαμβάνοντας ως ημερομηνία εκκίνησης για τον υπολογισμό της προθεσμίας την ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών

  Η ελάχιστη συνολική απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στους 75 βαθμούς.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Προγράμματα Επιδότησης

  Αρχεία

  Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

  Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
  *
  *

  Επικοινωνία

  Αθήνα

  Μαιάνδρου 19
  Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
  Τ: 210 7250800
  F: 210 7250812
  E: infoathens@noisis.gr

  Θεσσαλονίκη

  Κανελλοπούλου 15
  Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
  Τ: 2310 455299
  F: 2310 434130
  E: info@noisis.gr

  Δυτική Μακεδονία

  Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
  Τ.Κ. 52100, Καστοριά
  Τ: 2467022906
  F: 24670 24956
  E: infokastoria@noisis.gr