Αξιολόγηση

Προγράμματα
Ταμείο Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ– με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

 

Α. Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ.

Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας, για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

 • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Α.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.
 • Επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου από 2% έως 3%.
 • Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς.
 • Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.
 • Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις

Α.3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Υποταμείο Γενική Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
Επενδυτικά Δάνεια έως

€1.600.000

Καν. (ΕΕ) 651/2014  (άρθρο 21 παρ.18)

€1.500.000

Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22)

€10.000.000

Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 21 παρ. 3)

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού & Ανακυκλούμενη πίστωση έως

 

€500.000

Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 21 παρ. 3 & 18)

 

€200.000

Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22)

 

Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Υποταμείο Γενική Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων
Επενδυτικά Δάνεια έως 5-10 έτη Καν. (ΕΕ) 651/2014  (άρθρο 21 παρ.18) 5-10 έτη  Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 22)
5-12 έτη Καν. (ΕΕ) 651/2014 (άρθρο 21 παρ. 3)
Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού έως 2-5 έτη
Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση έως 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση

Β. Ταμείο Δανείων

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Β.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες –βάσει συγκεκριμένης λίστας ΚΑΔ– μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Β.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.
 • Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου.
 • Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.
 • Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Β.3 ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δράση Κανονισμός Ενισχύσεων Ύψος Δανείου
1.1 De Minimis Καν. ΕE 2831/2023 από 20.000€ έως 1.500.000€
1.2 ΓΑΚ (Αρ.41) Καν. (ΕΕ) 651/2014 από 20.000€ έως 8.000.000€
2.1 De Minimis Καν. ΕE 2831/2023 από 10.000€ έως 500.000€

Β.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

 • Υποπρόγραμμα 1 για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
 • Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr