Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Δάνειοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

 Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).

ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.

θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά έξοδα

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

 Καθορισμός ύψους δανείου

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 20% 40% 50%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Β – Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Γ – Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας  – έρευνας & ανάπτυξης
Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Δ – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Υφιστάμενες συνεργασίες Νέες συνεργασίες και εξαγορές /συγχωνεύσεις
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40%
Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας

Ύπαρξη εναλλακτικά:

1.     Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)

2.     Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Εναλλακτικά:

1.     Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας)

2.     Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

15% 30% 45%
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%
Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.
Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες
  • Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%).
  • Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).
  • Αναφορικά με τα Δάνεια ΤΑΑ τα οποία συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 1407/2013 και 1408/2013.

Διαμόρφωση όρων δανείου

Σταθερό επιτόκιο για το δάνειο ΤΑΑ
Το δάνειο ΤΑΑ έχει επιτόκιο που καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκειά του.
Σήμερα το ελάχιστο επιτόκιο είναι 0,35% για τις μικρές επιχειρήσεις και 1% για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Εάν λαμβάνετε άλλες κρατικές ενισχύσεις για την επένδυση που χρηματοδοτείτε με δάνειο ΤΑΑ, μπορεί να προκύψει προσαρμογή του ελαχίστου επιτοκίου.

Διάρκεια από 3 έως 15 χρόνια
Η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ είναι από 3 έως 15 χρόνια, ανάλογα με το είδος της επένδυσης.
Η διάρκειά του είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια του δανείου Συγχρηματοδότησης.

 Διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα Δάνεια ΤΑΑ περιλαμβάνει:

1) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς όρους, από το πιστωτικό ίδρυμα,

2) τον κατ’ αρχήν έλεγχο από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλεξιμότητας προκειμένου να αποκλείσει αυτά που προδήλως δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

3) τον έλεγχο από τον αξιολογητή των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο:

α) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου,

β) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle – DNSH),

γ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,

δ) τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και την παρέμβαση του για τη στήριξη για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget),

ε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις,

στ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,

ζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, και

η) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου καθώς και

θ) την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε εδώ τo σχετικό ΦΕΚ με τα κριτήρια αξιολόγησης και εδώ το σχετικό ΦΕΚ με τις διαδικασίες διάθεσης των κεφαλαίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr