Αξιολόγηση

Προγράμματα
Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που είναι ενεργά ή αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 70% από €50.000 έως και €1.000.000 22/04/2024 και ώρα 09:00 έως  16/09/2024 και ώρα 14:00
Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων  προβολής και δικτύωσης
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές  Επιχειρήσεις 50% έως και 90.000€ 02/07/24 και ώρα 13:00 και μέχρι 23/07/24 και ώρα 14:00
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Κεντρική Μακεδονία Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις έως 45% από 60.000€ έως 400.000€ 22/01/24 και ώρα 12:00 και μέχρι 16/09/24 και ώρα 14:00

Ερευνώ – Καινοτομώ

 

ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. 300.000.000€ 06/06/2024 και ώρα 12:00 και μέχρι   30.07.2024 και ώρα 15:00 για την Παρέμβαση Ι
–  09.09.2024 και ώρα 15:00 για την Παρέμβαση ΙΙ
–  μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι τις 27.11.2024 και ώρα 15:00 για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV
Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

 

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από 300.000€ έως 500.000€ 04.07.2024 και ώρα 12:00 και μέχρι  04.10.2024 και ώρα 15:00

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
  • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
  • Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/7/2021. Ακολουθεί το εγκεκριμένο κείμενο καθώς και η αναλυτική παρουσίαση:

Αναλυτική παρουσίαση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027:

Παρουσίαση νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (PDF – 2,07Mb)

Το επίσημο κείμενο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027:

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 (29 Ιουλίου 2021) (PDF – 380Kb)

Ο Εφαρμοστικός Νόμος για το ΕΣΠΑ 2021-2027:

Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις (PDF – 701Kb)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr