Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δημοσιεύθηκε η ο οδηγός της νέας δράσης Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.
 • Νεοσύστατες. Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες
 • Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες κ.α

Δείτε εδώ αναλυτικά όλους τους επιλεγμένους ΚΑΔ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της Χώρας και σε περιοχές της όπου ισχύει η ίδια ένταση ενίσχυσης. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια περιφέρεια και οι περιοχές / τόποι υλοποίησης έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
 • Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χρειάζεται να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής

Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης
 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών
  (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 190.000.000€.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

148.200.000€

Περιφέρειες σε Μετάβαση

(Αττική και Νότιο Αιγαίο)

41.800.000€
ΣΥΝΟΛΟ: 190.000.000€
 • Προϋπολογισμός ανά έργο : Από 30.000€ έως 400.000€

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 45% (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ de minimis).

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
 • 5% της Δημόσιας Επιχορήγησης με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή ή/και εξωτερική χρηματοδότηση).

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Καταβολή αρχικού κεφαλαίου ή/και η αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου με νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων (Αφορά στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις).
 • Εξωτερική χρηματοδότηση / Τραπεζικός δανεισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis)

Περιφέρειες
(1)
Δημόσια Επιχορήγηση   για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις
(%)
(2)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
 
(3)
Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%) με υλοποίηση επένδυσης σε απομακρυσμένη πυρόπληκτη ή πλημμυρόπληκτη περιοχή ή μικρά νησιά
(%)
(4)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
 
(5)
Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (5%), με πρόσληψη νέου προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ
(%)
(6)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
 
(7)
Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης με συνδυασμό  (3) και (5)
(%)
(8)
Ιδιωτική Συμμετοχή
(%)
Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας
45
55
55*
45
50
50
60*
40

* Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 €, ανεξαρτήτως ποσοστού ενίσχυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ (ΟΠΣΚΕ)
ΔΑΠΑΝΗ (ΟΠΣΚΕ)
ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
1
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
03. Δαπάνες για Κτίρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και
περιβάλλων χώρος
έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
 
 
 
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
2
Μηχανήματα –Εξοπλισμός
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.20 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και
Εξοικονόμηση Ενέργειας
02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
02.19 Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου
02.06 Λοιπός Εξοπλισμόςεπιχείρησης
02.19 Ψηφιακός
Εξοπλισμός γραφείου
έως 10.000€
 
02. 06 Λοιπός
Εξοπλισμός επιχείρησης
έως 10.000€
 
3
Μεταφορικά Μέσα
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.09 Μεταφορικά Μέσα
Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
έως 50.000€
 
 
06. Δαπάνες Λογισμικού
4
Λογισμικό
0.6 Δαπάνες
Λογισμικού
06.07.Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων  λογισμικού
06.05. Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
έως 10.000€
 
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
5
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία»
0.4 Δαπάνες για
Παροχή Υπηρεσιών
04.17 Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών -Εκπαίδευση χρηστών
04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloudcomputing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
έως 5.000€
 
 
Με χρήση της κοινής στήριξης – άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060
6
Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
0.4 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.23 Πιστοποίηση συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης
έως 3.000€
7
Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
04. Δαπάνες για
Παροχή Υπηρεσιών
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου
04.03 Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη
04.08 Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
04.04 Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας
04.10 Μελέτες / έρευνες αγοράς
Σύνολο των 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 και 04.10 έως 30.000€ 04.03 έως 3.000€ Άθροισμα των 04.08 και 04.11 έως 10.000€
 
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης
8
Δαπάνες Προβολής – Εξωστρέφειας -Διεθνοποίησης
07. Δαπάνες
Προβολής,
Προώθησης &
Δικτύωσης
07.03 Δαπάνες προβολής σε
ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής /
επαγγελματικής δικτύωσης
07.04 Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ
σε εμπορικές εκθέσεις
 07.06 Διαφημιστικές καταχωρίσεις
σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική
μορφή
07.13 Σχεδιασμός και παραγωγή
έντυπου πληροφοριακού υλικού
07.14 Σχεδιασμός λογοτύπου και
εταιρικής ταυτότητας
Άθροισμα των 07.03,
07.04, 07.06 και 07.13
 
έως 10.000€
07.14 έως 20.000€
 
09. Έμμεσες δαπάνες
9
Έμμεσες δαπάνες
09. Έμμεσες
δαπάνες
09.01 Έμμεσες δαπάνες
7% επί των επιλέξιμων
άμεσων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ
(Άρθρο 54, Καν. 1060/2021
Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

Το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις Κατηγορίες δαπάνης με α/α (1), (2) και ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να τηρείται και κατά το στάδιο της έγκρισης, καθώς και της έγκρισης των τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (ηλεκτρονικά) το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2023. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 22η Μαρτίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, είναι συγκριτική.
 • Κατά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων, ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
 • Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής και, στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων και τα οποία σχετίζονται με:
  • την σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου,
  • την εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
  • την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής  με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των Κεφαλαίων των εταίρων/ μετόχων
  • την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του,
  • τη συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
  • τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
 • Ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.
 • Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.
 • Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου επιτρέπονται έως δύο (2) εγκεκριμένες τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης
Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr