Αξιολόγηση

Προγράμματα
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο Ν. 4864/2021 με τίτλο «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη».

Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» χαρακτηρίζονται οι επενδύσεις, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται ανάλογα με τα παρεχόμενα κίνητρα στις ακόλουθες κατηγορίες: «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», «Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης», «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις».

Α. Κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι στρατηγικές επενδύσεις διακρίνονται σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τις προϋποθέσεις υπαγωγής ανά κατηγορία.

Α.1 Στρατηγικές επενδύσεις 1

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: > 75.000.000 € ή
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: > 40.000.000 € & Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): 75

Α.2 Στρατηγικές επενδύσεις 2

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς: αγροδιατροφή, έρευνα και καινοτομία, βιοτεχνολογία, πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, ιατρικός τουρισμός, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, διαστημική βιομηχανία, ή εφόσον η επένδυση αφορά ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing)
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: > 30.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 50
 • Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 40

Α.3 Εμβληματικές επενδύσεις

 • Επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την τεχνολογία, την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν σημαντικά την Ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο

Α.4 Στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης

 •  Συνολικός Προϋπολογισμός: > 20.000.000 € και ΕΜΕ: ≥ 30
 •  Συνολικός Προϋπολογισμός: > 10.000.000 €, ΕΜΕ: ≥ 30 και αποτελούν μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της
 •  Συνολικός Προϋπολογισμός: > 15.000.000 €, διατηρούνται ΕΜΕ: ≥ 100 και αποτελούν υφιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους

Α.5 Αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις

 •   Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (ανεξαρτήτως ορίου)
 •  Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) (ανεξαρτήτως ορίου)
 •  Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) (ανεξαρτήτως ορίου)
 •  Επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων (ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων ν.3982/2011), σε έκταση ≥ 500 στρεμμάτων και με συνολικό προϋπολογισμό > 10.000.000 ευρώ

Ειδικές ρυθμίσεις για επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές Επενδύσεις, εφόσον, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις της κατηγορίας που επιθυμούν να ενταχθούν, πληρούν και τις παρακάτω δύο (2) προϋποθέσεις:

α. Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

 •  Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου
 • Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Έργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)
 • Έργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149)

β. Έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ

Β. Κίνητρα και Ενισχύσεις που προσφέρονται

Προσφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ενισχύσεων και κινήτρων, οι οποίες συνδέονται με τις επιμέρους κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως αναφέρονται ανωτέρω.

Β.1 Εγκατάσταση και Φορολογική Κατοικία (Άρθρο 1, Παρ. 2)

Έως δέκα (10) στελέχη του φορέα επένδυσης με τις οικογένειές τους έχουν δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα, ενώ δύνανται να διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, για όσα εισοδήματα δεν αποκτούνται στην Ελλάδα.

Β.2 Κίνητρο χωροθέτησης – ΕΣΧΑΣΕ (Άρθρο 7)

Δίδεται η δυνατότητα κατάρτισης Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), το οποίο εγκρίνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Β.3 Φορολογικά κίνητρα (Άρθρο 8)

Προσφέρονται τα παρακάτω Φορολογικά Κίνητρα:

 1. Σταθεροποίηση φορολογικού συντελεστή εισοδήματος για 12 έτη, από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται.
 3. Δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των οικείων συντελεστών κατά ποσοστό 100%. Ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40%, σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%.

Β.4. Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης (Άρθρο 9)

Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

Β.5 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών (Άρθρο 10)

Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυτών.

Β.5.1 Ενισχυόμενες κατηγορίες δαπανών

α.         Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.  Η εν λόγω ενίσχυση αθροιζόμενη με τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ (ανά επενδυτικό σχέδιο).

β.       Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας.  Η χορηγούμενη ενίσχυση της κατηγορίας αυτής, αθροιζόμενη με άλλες τυχόν κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνει ο φορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:

 • 20.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα βιομηχανικής έρευνας
 • 15.000.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα πειραματικής ανάπτυξης
 • 7.500.000 ευρώ/επενδυτικό σχέδιο, για έργα μελετών σκοπιμότητας και προετοιμασίας

Β.5.2 Ενισχύσεις για τις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»

Τα επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στις «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» δύνανται, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σωρευτικά, με την ακόλουθη μορφή:

 1. Της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυτών.
 2. Της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από  ο Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτού που επιμερίζεται και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.
 3. Της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Οι παραπάνω ενισχύσεις χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις, είτε βάσει του Κανονισμού (Ε.Ε.) 651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), επί του προβλεπόμενου, στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ποσοστού της έντασης ενίσχυσης. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται εκτός Ζ.ΑΠ., μπορούν να λάβουν την ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

Δείτε το σύνολο των κινήτρων για κάθε κατηγορία εδώ.

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr