Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της Δράσης με τίτλο «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 199.700.000 ευρώ, με τις αιτήσεις να ξεκινούν στις 30 Μαΐου και  λήγουν στις 15η Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59, με την επιφύλαξη εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Προβλέπεται η ενίσχυση με ποσοστό έως 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα παρέχει ενισχύσεις:

Σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης και περιλαμβάνονται στους παρακάτω ΚΑΔ, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης:

 • 29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
 • 29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
 • 29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
 • 29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α. , αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
 • 30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 • 30.91.20.01 Κατασκευή μερών εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
 • 26.11.30 Κατασκευή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (φορτιστές)
 • 28.25.30 Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
 • 28.25.13 Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
 • 28.25.10 Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας μη οικιακών συσκευών κλιματισμού, ψύξης και κατάψυξης
 • 27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
 • 26.11.41.01 Κατασκευή Φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • 28.11.24.00 Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • 27.51.24.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλεκτρικών
 • 27.52.14.01 Κατασκευή ηλιακών θερμοσιφώνων, μη ηλεκτρικών
 • 27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρωβ, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
 • 27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς και λόγω της προσθήκης των ακόλουθων Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

 • 32: Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων,
 • 11: Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. Ισχύει μόνο για σκάφη μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2, μέγιστου μήκους έως 41 μέτρα, δυναμικότητας έως 350 επιβατών και 15 αυτοκινήτων και
 • 32: Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. Ισχύει για την ανάκτηση πρώτων υλών από φωτοβολταϊκά panels.

Στόχος της Δράσης «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας -Produc-E Green», είναι:

α) Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

β) Βελτίωση στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

γ) Επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), να λάβουν στήριξη, και να  λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 199.700.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Δικαιούχοι

Νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜμΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις και διαθέτουν ή θα διαθέτουν κατά την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του παραρτήματος Ι ως κύρια δραστηριότητα.

Προϋπολογισμός επενδυτικών προτάσεων

Ο ελάχιστος επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ορίζεται για τις:

 • Πολύ μικρές – Μικρές – επιχειρήσεις από 300.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις από 500.000€
 • Μεγάλες επιχειρήσεις από 1.000.000€

Επιλέξιμες Δαπάνες

α. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

 • Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης, είναι επιλέξιμη εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις (βλ. πρόσκληση).
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις, υπό τον όρο ότι συνιστούν ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.
 • Την αγορά οχημάτων, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α’ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:  Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα,.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού

β. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ
 • Τις δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων, και αφορούν σε ηλεκτρικά οχήματα ή οχήματα μηδενικών εκπομπών
 •  Τις δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανανεώσιμο υδρογόνο καθώς και μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης
 • Τις δαπάνες για αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων
 • Τις δαπάνες για καλύτερη αξιοποίηση πόρων και μετάβαση προς την κυκλική οικονομία

Ποσοστά ενίσχυσης

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ακολούθως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο

 

 

 

 

Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης

60% 70% 75%
Κρήτη 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησο 40% 50% 60%

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Αρκαδία (Δήμος Μεγαλόπολης,

Δήμος Γορτυνίας ,Δήμος

Τρίπολης)

Μεσσηνία (ΔήμοςΟιχαλίας)

50% 60% 70%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι Ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης 25% 35% 45%
Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Αττικής (Βορείου, Νοτίου και Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 10% 20%

Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης Υποβολών Αιτήσεων

Οι υποβολές των αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσουν από τις 30 Μαΐου 2023 έως 15 Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59, με την επιφύλαξη εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση και ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης. Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους (first come, first served), όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της δημόσιας δαπάνης .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ

Υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα…

Μάθε περισσότερα

Τροποποίηση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.…

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr