Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Χιονοδρομικών Κέντρων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Πυλώνα 4 «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας» και ειδικότερα στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων» είναι η χορήγηση προς στήριξη της επιχειρηματικότητας, προώθηση του ορεινού τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κατ’ επέκταση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, παράλληλα με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα της Δράσης είναι η επέκταση και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών με πράσινο χαρακτήρα, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χιονοδρομικών κέντρων.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

 • Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες συγκλίνοντας προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.
 • Αναβάθμιση των υποδομών των υφισταμένων χιονοδρομικών κέντρων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
 • Επίτευξη μεγαλύτερης χειμερινής τουριστικής περιόδου και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελής για ολόκληρη την περιοχή.
 • Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με σκοπό την λειτουργία των εγκαταστάσεων με μικρότερο αποτύπωμα ρύπων και λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων είναι πενήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (53.692.000,00 €) και θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF) με τη μορφή επιχορήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιλέξιμα προς ένταξη χιονοδρομικά κέντρα, αποτελούν τα χιονοδρομικά κέντρα που διέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 14807/2022 (ΦΕΚ 4134/Β/03-08-2022) για τον καθορισμό διαδικασίας χορήγησης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας χιονοδρομικών κέντρων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο ανώτατος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €). Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 «Ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές» του Καν. ΕΕ 651/2014, το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής αδείας
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδύσεις σε εξοπλισμό αθλητικών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών
 • Η/Μ εξοπλισμός και δίκτυα ηλεκτροκίνησης οχημάτων
 •  Επενδύσεις σε ΑΠΕ
 •  Επενδύσεις σε προμήθεια ηλεκτροκίνητου και μη εξοπλισμού για την αντιμετώπιση παγίων αναγκών, τη συγκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού
 • Δράσεις εξοικονόμησης ύδατος
 • Δράσεις Ψηφιοποίησης
 • Δαπάνες που συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποβολές των αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσουν από τις 25 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2024.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr