Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από επιχειρήσεις στην Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021- 2027.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα η οποία επιτυγχάνεται, ενδεικτικά, με:

 • την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
 • την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας με το οικοσύστημα της Περιφέρειας και ευρύτερες αλυσίδες αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών φορέων – οργανισμών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 1: «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», της Προτεραιότητας 1 «Παραγωγικός ανταγωνιστικός μετασχηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας» και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)».

Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 4.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ως δικαιούχος στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του φορέα εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού ταυτίζονται, δηλαδή πρόκειται για μια νομική οντότητα (1 ΑΦΜ) που έχει ως εταίρους/μετόχους, ανάλογα με τη νομική της μορφή, φορείς – ανεξάρτητα μέρη, στον οποίο μπορεί να χορηγηθεί τόσο επενδυτική όσο και λειτουργική ενίσχυση.

Τα ανεξάρτητα μέρη, που αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
 • Συνεταιρισμοί
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Η ενίσχυση για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας χορηγείται αποκλειστικά στη νομική οντότητα του συνεργατικού σχηματισμού (ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης) και όχι στους εταίρους αυτής.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τομείς και θα πρέπει να συσχετίζεται με έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο/οι οποίος/οι θα αποτελεί/ουν και τον/τους ΚΑΔ επένδυσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες των άρθρων 25 και 27 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, και είναι οι εξής:

Άρθρο 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»

1) Επενδυτικές Δαπάνες για την κατασκευή ή την αναβάθμιση των συνεργατικών σχηματισμών σχετικές με:

 1. i) Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

β) Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 1. ii) Άυλα στοιχεία Ενεργητικού (λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού)

2) Λειτουργικές Δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και δαπάνες προβολής-προώθησης-δικτύωσης σχετικά με:

 1. i) τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων·
 2. ii) την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού

iii) τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Άρθρο 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» :

Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

1) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)

2) Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00€) και με ανώτατο ποσό τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00€)

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το τελικό ποσοστό έντασης της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανάλογα με το άρθρο του ΚΑΝ.ΕΕ 651/2014, την κατηγορία δαπάνης και το μέγεθος του συνεργατικού σχηματισμού, όπως αποτυπώνεται στους κατωτέρω πίνακες. Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014.

 

 1. i) Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

Κτήρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος

Εξοπλισμός

–          αυξημένη κατά 15% για συνεργατικούς σχηματισμούς εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης

65%

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

Λογισμικά

Υπηρεσίες λογισμικού

–          αυξημένη κατά 15% για συνεργατικούς σχηματισμούς εγκατεστημένους σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης

65%

Ενισχύσεις Λειτουργίας

Δαπάνες προσωπικού

Έμμεσες δαπάνες

Δαπάνες προβολής, προώθησης, δικτύωσης

50%
 1. ii) Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ/ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βιομηχανική Έρευνα – Έρευνα επί συμβάσει 60% 70%

αυξημένη κατά 15%, εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής

Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 80%

75% 80%
Πειραματική Ανάπτυξη – Έρευνα επί συμβάσει 35% 45%

αυξημένη κατά 15%, εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής

Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 60%

50% 60%
Μελέτες σκοπιμότητας 60% 70%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), ορίζεται η Πέμπτη 04.07.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 04.10.2024 και ώρα 15:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται ή συμβασιοποιούνται πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης) και η καταληκτική ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένης της τυχούσας παράτασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2029.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr