Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης

Δημοσιεύθηκε  η Πρόσκληση «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης», (Δράση RSO2.1.β) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 2 «Bιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» και στον Ειδικό Στόχο RSO2.1 «Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Δικαιούχοι

Μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

α) Είναι Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 έτη,

β) Έχουν τουλάχιστον πέντε (5) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

γ) Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της Πρόσκλησης κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι παρακάτω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψης του.

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ).
 • Η δραστηριότητά τους να οργανώνεται σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού). Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.
 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Η ενιαία επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜΜΕ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.

Προϋπολογισμός

Στόχος της Δράσης είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh και για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου διατίθεται Δημόσια Δαπάνη έως 25.000.000€.

Για να διασφαλιστεί ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της Δράσης, απαιτείται η υποβολή παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες θα οδηγούν τουλάχιστον στην επίτευξη κατ’ έτος εξοικονόμησης τελικής ενέργειας 90.000 MWh ή 125% του ελάχιστου στόχου εξοικονόμησης τελικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 50.000€ έως 1.000.000€.

Ένταση ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 100% των συνολικών επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας δεδομένου ότι θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Καθεστώς ενίσχυσης

Α) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία–ΓΑΚ)

Και

Β) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός της κατηγορίας «Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών», που είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Επεμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΑΠΕ δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις κάτωθι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου Είδος δαπάνης
1 Δαπάνες Εξοπλισμού έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
2 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (04) (π.χ. σύνταξη Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, Έκθεσης Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης, Ενδιάμεσων εκθέσεων ενεργειακού ελέγχου, λογιστική υποστήριξη/σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου). έως 60.000€ ανάλογα με τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου Χορηγούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013 για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Υποβολές

Έναρξη: Δευτέρα 22-04-2024 ώρα 09:00

Λήξη: Πέμπτη 16-09-2024 ώρα 14:00.

Μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.) και της ιστοσελίδας (www.opske.gr)

Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στο ΟΠΣΚΕ.

Η τελική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης προκύπτει από το βαθμό της οικονομικής προσφοράς με μέγιστη τελική βαθμολογία το 100.

Διάρκεια Υλοποίησης 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αναλύεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου και επιπλέον έξι (6) μήνες πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να συνταχθεί η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης η οποία υποβάλλεται συνοδευτικά με το Αίτημα Τελικού Ελέγχου. Η 6μηνη πλήρης λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από την εξεταζόμενη περίοδο στην οποία αναφέρεται η Έκθεση Αποτελεσμάτων Μέτρησης και Επαλήθευσης.

 

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000€ ή/και χρόνο αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης μικρότερο των 3 ετών, όπως προσδιορίζεται στην Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο. Ο χρόνος αποπληρωμής (απόσβεσης) της επένδυσης προσδιορίζεται από το σενάριο που θα καταρτιστεί στο πλαίσιο του ενεργειακού ελέγχου για τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης τελικής ενέργειας, η οποία θα προέλθει από την υλοποίηση των επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ως ιδιωτική συμμετοχή 100% και θα καλύπτεται από το δικαιούχο (επιχείρηση). Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι δαπάνες, που αντιστοιχούν στο υπερβάλλον ποσό δεν επιχορηγούνται, αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης παρακολούθησης και ελέγχου σύμφωνα με το προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης τελικής ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου που συνοδεύει την αίτηση χρηματοδότησης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αρχεία

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr