Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η δράση στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσω της δράσης αυτής επιδιώκεται η ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ» της παρούσας πρόκλησης, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες, δηλαδή τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας με αναλυτικούς ΚΑΔ, αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της προκήρυξης ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Βιομηχανία – Βιοτεχνία
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Κατασκευές
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες κ.α.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Οι νέες να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης).
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών:
  – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
  – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
  – Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
  – Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  – Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  – Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  – Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.
 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα ΧΙ «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»).
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.
 • Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Για τις Νέες Επιχειρήσεις, στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης, ενώ αυτές με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν είτε Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας είτε έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΛΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.
 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023 για νέα επιχείρηση).
 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 12 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.
 • Έργο τουλάχιστον ίσο με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης του και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000€.
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 20.000.000€ και θα διατεθεί στις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ως εξής :

 

 

Περιφέρεια

 

Γεωγραφική Ενότητα Νέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Κοζάνης 4.200.000 €
Π.Ε. Φλώρινας 4.200.000 €
Π.Ε. Καστοριάς 2.800.000 €
Π.Ε. Γρεβενών 2.800.000 €
Σύνολο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14.000.000 €
Πελοποννήσου Δήμος Μεγαλόπολης 3.000.000 €
Δήμος Οιχαλίας 3.000.000 €
Δήμος Γορτυνίας
Δήμος Τριπόλεως
Σύνολο Περιφέρειας Πελοποννήσου 6.000.000 €
Σύνολο Περιφερειών 20.000.000 €

 

 

Ελάχιστος/μέγιστος προϋπολογισμός επένδυσης Από 20.000€ έως 100.000€
Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

• Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος

• Μηχανολογικός Εξοπλισμός

• Λογισμικό

• Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών

• Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα)

• Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες που αθροιστικά υπερβαίνουν τις 100.000€ (και όχι άνω των 120.000€), το υπερβάλλον ποσό λογίζεται στο σύνολο του ως ιδιωτική συμμετοχή. Επισημαίνεται πως, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους, αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να εγκριθεί/πιστοποιηθεί συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μικρότερος από το ελάχιστο όριο των 20.000 €.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Το ποσοστό επιχορήγησης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 30% αυτής.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Βεβαίωση υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ.

ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Βεβαίωση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι δικαιούχος, ο/οι δηλωμένος στην αίτηση ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μέλος του συστήματος ΔΙΑΣ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είτε μετά από το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υλοποίησης δεν είναι επιλέξιμες.

Το επενδυτικό σχέδιο και κάθε επί μέρους δαπάνη του, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών καθώς η τήρηση των ορίων που τίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Δαπάνης Κωδικός Κατηγορίας Δαπάνης Δαπάνη Είδος/Όρια Δαπάνης

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.17 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός
02.05 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

 

Τουλάχιστον μία εκ των πέντε (5) υποκατηγοριών και τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

02.22 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (έως 50.000 €)
Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο 03.10 Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 04.11 Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4.000 €
04.18 Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού
04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. έως 5.000 € ανά πρότυπο
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα
04.27 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 10.000 €
04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου έως 10.000 €
Δαπάνες Λογισμικού 06.05 Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία
06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
Έμμεσες Δαπάνες 09.01 Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του Επ. Σχεδίου

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου Π/Υ αυτής:

Θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της Δ.Χ. θα μειώνεται ανάλογα προκειμένου να τηρείται η ποσόστωση του 30% των προαναφερθέντων δαπανών επί του επιχορηγούμενου Π/Υ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) και συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ.

Επισημαίνεται πως, εφόσον η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η αίτηση υπολείπεται των 65 βαθμών, δεν θα δίνεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 08/02/2024. Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 10/05/2024 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης, είναι συγκριτική.
 • Πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης που αντλούνται και συμπληρώνονται αυτόματα, υποχρεωτικά μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ από εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. στοιχεία που αντλούνται/καταχωρούνται στην αίτηση μέσω ΑΑΔΕ όπως ΚΑΔ, Κύκλος Εργασιών, κ.α.) δεν δύναται να επεξεργαστούν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της υποβολής της αίτησης. Αποκλειστική και ακέραια την ευθύνη των καταχωρήσεων στο ΟΠΣΚΕ, όσο και των καταχωρημένων στις Εθνικές Βάσεις Δεδομένων φέρει η αιτούσα επιχείρηση.
 • Σε οποιοδήποτε στάδιο της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας, δύναται να γίνουν διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές Βάσεις Δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ, Γ.Ε.ΜΗ, ΕΦΕΠΑΕΚΑ-ΝΑΤ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων, στα υποβληθέντα στην αίτηση.
 • Στάδια Αξιολόγησης :

1ο στάδιο αξιολόγησης : Το στάδιο αυτό διενεργείται από αξιολογητές. Κάθε συστημικά διαθέσιμη πρόταση, ανατίθεται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε έναν (1) αξιολογητή, στέλεχός του, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, επιλεξιμότητας δαπανών, το εύλογο κόστους, ενώ επιβεβαιώνει την ορθότητα των δηλούμενων, στην αίτηση χρηματοδότησης στοιχείων που δεν έχουν αντληθεί από Εθνικές Βάσεις Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε αιτήματος χρηματοδότησης.

2ο στάδιο αξιολόγησης : Το 2ο και τελικό στάδιο αξιολόγησης διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του προηγούμενου σταδίου, ελέγχει στο σύνολό της την κάθε αίτηση χρηματοδότησης και γνωμοδοτεί για τα κάτωθι:

 • την επιλεξιμότητα της αίτησης (τήρηση όρων και τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής),
 • τη βαθμολογία της αίτησης,
 • την κατηγοριοποίηση και το χαρακτηρισμό των δαπανών,
 • το ύψος του επιλέξιμου/επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (απαραίτητη η κάλυψη του ελάχιστου ορίου) και κατ’ επέκταση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης,
 • Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 65.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δε δύναται να υποβληθούν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.
 • Έργο τουλάχιστον ίσο με το 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης του και να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου.
 • Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και εφόσον προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.
 • Η ενδιάμεση καταβολή δεν δύναται να είναι περισσότερες από μια και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης.
 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπεται μόνο μια (1) εγκεκριμένη τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr