Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της νέας Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ» δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες και υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις.
Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται:
α) για νέες επιχειρήσεις: το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει πρόταση. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.
β) για υπό σύσταση επιχειρήσεις: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή η ομάδα προσώπων) το οποίο υποβάλλει πρόταση με σκοπό τη δημιουργία επιχείρησης. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

Για τις νέες επιχειρήσεις:

 1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 2. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησής, να μην διαθέτουν πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. (ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022).
 3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 4. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης.

Για όλους τους δικαιούχους (νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις):

 1.  Ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση.
 2. Να τηρήσουν, από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει (Οι νέες εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
 3. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 4. Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 5. Να έχουν την ιδιότητα της Μεγάλης Επιχείρησης (επιχειρήσεις που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 – βλ. Παράρτημα V της παρούσας).
 6. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (τόσο σε επίπεδο αιτούσας όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων – αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Καν. ΕΕ 651/2014 και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ «Ορισμός της Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας.
 7. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Πρόσκλησης
 8. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014
 9. Να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).
 10. Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες, για τις νέες επιχειρήσεις, θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
 • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
 • Για διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης του άρθρου 4 και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης του κεφαλαίου ΙΙΙ του Καν. ΕΕ 651/2014, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην ενισχυόμενη δραστηριότητα, στο ενισχυόμενο έργο ή στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Καν. ΕΕ 651/2014: Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.
 •  Όταν ενωσιακή χρηματοδότηση που υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο των κρατών μελών συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (Άρθρο 8, παρ. 2 του Καν. 651/2014).
 • Για τη σώρευση ενισχύσεων με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του Καν. 651/2014 (ΓΑΚ) ισχύουν τα εξής (Άρθρο 8, παρ. 3):

• για τα όρια και τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της ενίσχυσης,
• οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εάν πρόκειται για διαφορετικές προσδιορίσιμες δαπάνες,
• δεν επιτρέπεται η σώρευση των απαλλασσόμενων ενισχύσεων με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, εάν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης/το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή,
• οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

 • Κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η οποία αφορά την ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα και αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια περιφέρεια επιπέδου 3 της ονοματολογίας εδαφικών στατιστικών μονάδων, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Όταν το ενιαίο επενδυτικό έργο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό έργο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το ενιαίο επενδυτικό έργο δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για μεγάλα επενδυτικά έργα.
 • Πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας του αρ. 9 του Καν. ΕΕ 651/2014 για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού και στο παράρτημα III για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 100 000 EUR.
 • Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν υποδομές κατηγορίας Α (σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (Β΄841/2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)» (Β΄ 2471)»), και επειδή αυτά αποτελούν έργα με σημαντικές ή πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτείται ειδική κατά περίπτωση αντιμετώπιση των ζητημάτων κλιματικής ανθεκτικότητας, ώστε να ενσωματωθούν στο εκάστοτε έργο τα κατάλληλα, ειδικά για κάθε περίπτωση μέτρα. Η ενσωμάτωση των εν λόγω κατάλληλων μέτρων, ελέγχεται με βάση την «Έκθεση τεκμηρίωσης κλιματικής ανθεκτικότητας του επενδυτικού σχεδίου» η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το πρότυπο και τις παρεχόμενες οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙΙ «Τεκμηρίωση Κλιματικής Ανθεκτικότητας» της παρούσας.
 • Η κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ συνολικά (αθροιστικά στοιχεία αιτούσας επιχείρησης και τυχόν συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί μεγάλη μια επιχείρηση θα πρέπει να υπερβαίνει τα ως άνω όρια επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της δράσης ενισχύονται δραστηριότητες των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ειδική έμφαση και έξτρα βαθμολογική πριμοδότηση θα δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι σε συνάφεια και απαραίτητες για την υλοποίηση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης κάθε περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας :

 • ο τομέας της ενέργειας
 • ο τομέας της αγροδιατροφής

Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης :

 • ο τομέας της φαρμακευτικής

Το σύνολο των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και των ειδικών κωδικών που πριμοδοτούνται περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 75.000.000€
 • Προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: Από 5.000.000€ έως 40.000.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ και στα ανώτατα οριζόμενα ποσοστά ενίσχυσης των λοιπών άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται (ή συμβασιοποιούνται) πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Το επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και κάθε επί μέρους δαπάνη του να συνδέεται με τουλάχιστον ένα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης που θα δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών καθώς η τήρηση των ορίων που τίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
03   Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο Άρθρο 14 ΓΑΚ
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 45% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02   Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Άρθρο 14 ΓΑΚ για τις 02.06., 02.19, 02.20 & 02.24

Άρθρο 41 ΓΑΚ για την 02.23

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Τουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου  
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 2% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 50.000€/μεταφορικό μέσο
06   Δαπάνες Λογισμικού Άρθρο 14 ΓΑΚ
06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού Έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04   Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Άρθρο 14 ΓΑΚ
04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. Έως 1% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 6.000€/πιστοποιητικό
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
08   Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Άρθρο 14 ΓΑΚ
08.02 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ
01   Δαπάνες προσωπικού Άρθρο 33 ΓΑΚ
01.17 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία Έως 5 ΕΜΕ & έως 15.000€/ΕΜΕ

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (ν. 4914/2022 (Α’ 61) άρθρο 63, παρ.20).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά ενίσχυσης που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι: η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Επιλέξιμες δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25%
Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 45% 55%

Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της δημόσια δαπάνης, και μπορεί να καλύπτεται με ίδιους πόρους ή/και εξωτερική χρηματοδότηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00.
 • Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 28/06/2024 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦ.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, εξάγεται από το ΟΠΣΚΕ μια λίστα με τα ΑΦΜ των νέων φορέων που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης, καθώς και τα ΑΦΜ των εταίρων/μετόχων των υπό σύσταση φορέων, προκειμένου στη συνέχεια να είναι εφικτός ο έλεγχος από τους αξιολογητές και την επιτροπή αξιολόγησης της τυπικής προϋπόθεσης που αφορά αποκλειστικά μια και μοναδική υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ., καθώς και μόνο μία συμμετοχή ανά φορέα επένδυσης (εταίρος/μέτοχος/επιχείρηση) σε αίτηση χρηματοδότησης υπό σύσταση επιχείρησης.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων της πρόκλησης και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναλύονται στο Παράρτημα IV «Κριτήρια αξιολόγησης».

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης είναι οι εξής:

 • Ο αξιολογητής/τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης δεν ταυτίζονται με το συντάκτη του επενδυτικού σχεδίου και δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με το επενδυτικό σχέδιο.
 • Ο αξιολογητής/ επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Η αξιολόγηση διενεργείται σε δύο (2) στάδια:
1ο στάδιο αξιολόγησης
Κάθε συστημικά διαθέσιμη πρόταση ανατίθεται από τον ΕΦΕΠΑΕ σε ένα (1) αξιολογητή, στέλεχος του, ο οποίος προβαίνει στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του
2ο στάδιο αξιολόγησης
Κάθε συστημικά διαθέσιμη πρόταση, για την οποία έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, διαβιβάζεται στην επιτροπή αξιολόγησης, η οποία προβαίνει στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της, καθώς και στη σχετική απόφαση σύστασής της. Η διαβίβαση των αιτήσεων στην επιτροπή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά ή και μια φορά για το σύνολο των αιτήσεων.

Με βάση τα αποτελέσματα και του 2ου σταδίου αξιολόγησης, παράγεται από το ΟΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακες με όλες τις μη παραδεκτές (είτε λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού είτε λόγω αρνητικής αξιολόγησης) αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).
Η διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, μέχρι τη στιγμή που θα έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής της.
Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δε δύναται να υποβληθούν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ

Υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα…

Μάθε περισσότερα

Τροποποίηση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.…

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr