Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της νέας Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ  που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις,, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ή που λειτουργούν και θα δραστηριοποιηθούν εντός της ελληνικής επικράτειας και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) 

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και πριν την ημερομηνία έκδοση της Πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 01/01/2022.

Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια
 2. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 3. Ο δυνητικός δικαιούχος να διαθέτει, πριν την ημερομηνία έκδοσής της Πρόσκλησής τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Ο δυνητικός δικαιούχος έχει την ιδιότητα της πολύ μικρής ή μικρής ή μεσαίας επιχείρησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 5. Ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης (μία αίτηση ανά ΑΦΜ).
 6. Ο δυνητικός δικαιούχος δεν είναι προβληματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (Άρθρο 2, Παρ. 18 «Ορισμοί»).
 7. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται ή δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης (συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή).
 8. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014.
 9. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και συγκεκριμένα να πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Δημιουργία νέας εγκατάστασης.
 • Επέκταση της παραγωγικής ικανότητας υφιστάμενης εγκατάστασης. Η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης ως αποτέλεσμα του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη ικανότητα της εγκατάστασης πριν την υλοποίηση της επένδυσης μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας υφιστάμενης εγκατάστασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρήγαγε προηγουμένως η εγκατάσταση. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ για διαφοροποίηση υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που επαναχρησιμοποιούνται, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
 • θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων ή στη συνολική παροχή των υπηρεσιών που αφορά η επένδυση στην εγκατάσταση.

Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση.

 1. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
 2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και συγκεκριμένα:
  1. η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και ο δυνητικός δικαιούχος έχει υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης,
  2. ο δυνητικός δικαιούχος τεκμηριώνει ότι είναι φερέγγυος και υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά φερεγγυότητας,
  3. ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που πιστοποιεί τη μελλοντική βιωσιμότητα της επένδυσης και είναι ρεαλιστικό.
 3. Ο δυνητικός δικαιούχος δεν έχει προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 4. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, να μην έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 5. Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 6. Ο δυνητικός δικαιούχος τηρεί Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει. Οι εταιρείες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα δεσμεύονται ότι θα τηρούν από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 7. Ο δυνητικός δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 8. Ο δυνητικός δικαιούχος έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 9. Ο δυνητικός δικαιούχος δεν είναι χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός οργανισμός, δημόσιος φορέας ή δημόσιος οργανισμός ή/και οι θυγατρικές τους, δημόσια επιχείρηση, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
 10. Ο δυνητικός δικαιούχος δεν είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.
 11. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην Πρόσκληση και οι δαπάνες της αίτησης συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.
 12. Ο δυνητικός δικαιούχος τηρεί τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 13. Ο δυνητικός δικαιούχος τηρεί τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της επιτροπής (2021/C 373/01): Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027.
 14. Δεν εκκρεμεί εις βάρος του δυνητικού δικαιούχου διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας οι προγενεστέρως χορηγηθείσες ενισχύσεις από το ίδιο κράτος μέλος έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά.
 15. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 16. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ελάχιστων νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθετε το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική εκταμίευση της επένδυσης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
 • Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 300.000€ επιχορήγησης
 • Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα μέγιστο επενδυτικό κόστος: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης

Σε περίπτωση όπου στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνονται δύο περιπτώσεις αρχικής επένδυσης με διαφορετική υποχρέωση (π.χ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται αυτή της κατηγορίας «ίδρυση ή επέκταση μονάδας».

 1. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
  1. Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  2. Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  3. Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Εξαιρούνται της ανωτέρω απαίτησης/δέσμευσης οι αιτήσεις / εγκρίσεις χρηματοδότησης που αφορούν χρηματοδοτικά προϊόντα (δάνεια ή εγγυήσεις) που υλοποιούνται με εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, τα οποία δύνανται συμπληρωματικά να χρηματοδοτούν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.

 1. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα Χ): «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»). Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 2. Ο δυνητικός δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει την πράξη με τρόπο που θα διασφαλίζει:
 • τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου
 • την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
 • τη διαφάνεια
 • την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία
 • την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
 1. Ο δυνητικός δικαιούχος υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 2. Πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι και των εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014. Το κριτήριο αυτό θα αναλυθεί σε υποκριτήρια σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα άρθρα χορήγησης ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 651/2014.
 3. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 4. Η συνολική βαθμολογία της αίτησης χρηματοδότησης είναι ίση ή μεγαλύτερη των 65 βαθμών.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο που συνιστά αδυναμία υποβολής της αίτησης ή/και απόρριψης αυτής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δράση εστιάζει σε ευρύ πεδίο οικονομικών τομέων δραστηριότητας και βαρύτητα δίνεται σε τομείς με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Στο Παράρτημα ΧVI της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης προσδιορίζονται αναλυτικά οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επισήμανση για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού:

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τους ΚΑΔ «55.10.10.03 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο» του τομέα του Τουρισμού είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν ως ΚΑΔ επένδυσης τουλάχιστον έναν εκ των ΚΑΔ του τομέα του τουρισμού, δηλαδή έναν εκ των ΚΑΔ «55.10.10.03 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο» ή/και «55.10.10.04 – Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο», δεν επιτρέπεται – επί ποινή αποκλεισμού από τη Δράση – να δηλώσουν ως ΚΑΔ επένδυσης μη τουριστικό ΚΑΔ και το αντίστροφο.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται – επί ποινή αποκλεισμού από τη Δράση – να δηλωθούν στην ίδια αίτηση χρηματοδότησης ως ΚΑΔ επένδυσης τουριστικοί και μη τουριστικοί ΚΑΔ.

Επισήμανση για επενδύσεις στον ΚΑΔ «56.10.11.02 – Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου»

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης τον ΚΑΔ «56.10.11.02 – Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου» είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε ξενοδοχεία τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει:

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. ΕΕ 1056/2021, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) δεν υποστηρίζει:

α) τον παροπλισμό ή την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής·

β) την παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού·

γ) μία προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, εκτός αν αυτό επιτρέπεται βάσει προσωρινών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων ή βάσει ενισχύσεων de minimis για τη στήριξη των επενδύσεων που μειώνουν τα ενεργειακά κόστη στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργειακής μετάβασης

δ) επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση ή την καύση ορυκτών καυσίμων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, καθώς και τα ανώτατα/κατώτατα όρια των επιλέξιμων υποκατηγοριών επιλέξιμων δαπανών ως ποσοστό επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή/και ως ποσό σε Ευρώ.

Κατηγορία Δαπάνης κωδ. ΟΠΣΚΕ Υποκατηγορία Δαπάνης Μέγιστο ή κατώτατο επιλέξιμο % επί του Επιχορηγούμενου Π/Ύ ή/και μέγιστο επιλέξιμο ποσό.
1. Δαπάνες προσωπικού 01.17 Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού 60000 € και έως 15.000 € ανά ΕΜΕ (Άρθρο 33 ΓΑΚ)
2. Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων 02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός τουλάχιστον 30% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
02.09 Μεταφορικά Μέσα έως 10% και έως 200 000 € και έως 50.000 € ανά μεταφορικό μέσο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβοΑταίκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) 25% και μέχρι 300.000 € (Άρθρο 41 ΓΑΚ)
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% και μέχρι 150.000 €(Άρθρο 14 ΓΑΚ)
3. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμιρωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε έως 5% και μέχρι 60.00  € και έως 6.000 € ανά πρότυπο (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών &. διαδικασιών σΰμιρωνα με εθνικά εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 5% και μέχρι 60 000 € και εως 6.000€ ανα διαχειριστικό σύστημα (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.28 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 19 ΓΑΚ)
04.26 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας — Branding έως 10% και μέχρι 150.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.30 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες -Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 5% και μέχρι 200 000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)
04.11 Συμβουλευτική υποστήριξή για την παρακολούθηση της υλοποίησης ταυ επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 50.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
04.29 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες ταυ επενδυτικού σχεδίου έως 5% και μέχρι 200.000 € (Άρθρο 18 ΓΑΚ)
6. Δαπάνες Λογισμικού 06.07 Λογισμικό και. δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 15% και μέχρι 400.000 € (Άρθρο 14 ΓΑΚ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 65.000.000€
 • Προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: Από 500.000€ έως 12.000.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε :

 • Έως 70% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ (επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού)
 • 50% Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» )
 • 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και
 • Έως 65% για τις Δαπάνες που αφορούν «Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης», σύμφωνα με το άρθρο 41

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά ενίσχυσης που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις
Επιλέξιμες δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 70% 30% 60% 40%
Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις» 50% 50% 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25% 75% 25%
Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 65% 35% 55% 45%

Επισημαίνεται ότι: η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Η κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής τεκμηριώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Α. Αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές (Νέες και υπό σύσταση)

Β. Δάνειο (Προέγκριση δανείου)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00.
 •  Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 28/06/2024 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦ.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων της πρόκλησης και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναλύονται στο Παράρτημα IV «Κριτήρια αξιολόγησης».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).

Η διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, μέχρι τη στιγμή που θα έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής της.

Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δε δύναται να υποβληθούν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και εφόσον προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλεται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦ, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και να είναι περισσότερες από δύο (2).

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι δύο (2) το πολύ και να αφορούν εκτέλεση έργου τουλάχιστον 30% και έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υλοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες).

Γ) Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr