Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της νέας Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021 – 2027.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβαση» δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022. 

Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση νοείται η χρήση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ.

Η κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ συνολικά (αθροιστικά στοιχεία αιτούσας επιχείρησης και τυχόν συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Σημειώνεται ότι για να χαρακτηριστεί μεγάλη μια επιχείρηση θα πρέπει να υπερβαίνει τα ως άνω όρια επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 1. Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 2. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.
 3. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησής, να διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, για την οποία έχει προσδιοριστεί λογιστικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα και έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022).
 4. Να έχουν την ιδιότητα της Μεγάλης Επιχείρησης (επιχειρήσεις που ΔΕΝ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).
 5. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις (τόσο σε επίπεδο αιτούσας όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων – αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), σύμφωνα με το σημείο 18 του άρθρου 2 του Καν. ΕΕ 651/2014 και τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΧ «Ορισμός της Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας.
 6. Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης να έχει αποπληρωθεί το δάνειο και να έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης ή αν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.).
 8. Να μην είναι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, δημόσιοι οργανισμοί ή θυγατρικές αυτών, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 9. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση ότι οι εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία θα πρέπει υποχρεωτικά από τον χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου να τηρήσουν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

 1. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 2. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον/στους οποίο/ους οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης έως την υποβολή του πρώτου αιτήματος καταβολής επιχορήγησης (συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή).
 3. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 49 του Καν. ΕΕ 651/2014 και ειδικότερα να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Δημιουργία νέας μονάδας.
  2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή σε υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. 651/2014, όπως ισχύει, να υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
  4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες που χορηγούνται βάσει του άρθρου 14 υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρείται η ως άνω προϋπόθεση. Σημειώνεται ότι η επένδυση αντικατάστασης δεν συνιστά αρχική επένδυση
 4. Να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον η αίτηση χρηματοδότησής υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών της επένδυσης (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο 23 του ΓΑΚ – βλ. πίνακα επεξήγησης όρων και συντμήσεων) και σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 5. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να είναι μεγαλύτερο από 5.000.000€ και οι δαπάνες της αίτησης να συνδέονται με τον ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου και τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών .
 6. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να είναι χρηματοοικονομικά βιώσιμο και συγκεκριμένα:
  1. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης,
  2. ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι είναι φερέγγυος και να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά φερεγγυότητας που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής-ένταξης»,
  3. ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο που πιστοποιεί τη μελλοντική βιωσιμότητα της επένδυσης.
 7. Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης, δημόσιας ενίσχυσης ή παροχής
 8. Να δεσμευτούν ότι, μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωση της επένδυσης, θα προχωρήσουν στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες θα είναι πρόσθετες αυτών που διέθεταν το τελευταίο 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, και η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 5 έτη μετά την τελική εκταμίευση της δημόσιας χρηματοδότησης. Ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται:
  1. Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
  2. Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα: 1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης.

Σε περίπτωση όπου στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνονται δύο περιπτώσεις αρχικής επένδυσης με διαφορετική υποχρέωση (π.χ. της επέκτασης μονάδας και της διαφοροποίησης προς νέα προϊόντα) ως ελάχιστη υποχρέωση ορίζεται αυτή της κατηγορίας «ίδρυση ή επέκταση μονάδας».

 1. Να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
 2. Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
  1. Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
  2. Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
  3. Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Εξαιρούνται οι αιτήσεις / εγκρίσεις χρηματοδότησης που αφορούν χρηματοδοτικά προϊόντα (δάνεια ή εγγυήσεις) που υλοποιούνται με εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, τα οποία δύνανται συμπληρωματικά να χρηματοδοτούν το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγούν σε υπέρβαση των μέγιστων ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στον Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.

 1. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 2. Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
 3. Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 4. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, να μην έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 5. Να μην έχουν προβεί, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.
 6. Να δεσμευτούν ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα διασφαλίζουν:
  1. τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. Παράρτημα X),
  2. την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,
  3. την αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,
  4. τη διαφάνεια,
  5. την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία,
  6. την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
 7. Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 8. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην Ανακοίνωση της επιτροπής (2021/C 373/01): Τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή κατά την περίοδο 2021-2027.
 9. Να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου Ι και των εφαρμοζόμενων κατά περίπτωση άρθρων του Καν. ΕΕ 651/2014, όπως ισχύει.
 10. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων.
 11. Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Κριτήρια αξιολόγησης πράξεων».

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων εξ’ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο που συνιστά αδυναμία υποβολής της αίτησης ή/και απόρριψης αυτής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της δράσης ενισχύονται δραστηριότητες των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ειδική έμφαση και έξτρα βαθμολογική πριμοδότηση θα δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι σε συνάφεια και απαραίτητες για την υλοποίηση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης κάθε περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας :

 • ο τομέας της ενέργειας
 • ο τομέας της αγροδιατροφής

 Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης :

 • ο τομέας της φαρμακευτικής

Το σύνολο των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και των ειδικών κωδικών που πριμοδοτούνται περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 75.000.000€
 • Προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: Από 5.000.000€ έως 40.000.000€ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ, 75% για τις Δαπάνες που αφορούν Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 και 45% για τις Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

Δαπάνες που πραγματοποιούνται (ή συμβασιοποιούνται) πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Το επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και κάθε επί μέρους δαπάνη του να συνδέεται με τουλάχιστον ένα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης που θα δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών καθώς η τήρηση των ορίων που τίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
03   Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο Άρθρο 14 ΓΑΚ
03.13 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 45% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02   Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Άρθρο 14 ΓΑΚ για τις 02.06., 02.19, 02.20 & 02.24

Άρθρο 41 ΓΑΚ για την 02.23

02.20 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Τουλάχιστον 15% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.19 Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου  
02.06 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 2% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.23 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) Έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 50.000€/μεταφορικό μέσο
06   Δαπάνες Λογισμικού Άρθρο 14 ΓΑΚ
06.07 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού Έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04   Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Άρθρο 14 ΓΑΚ
04.24 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. Έως 1% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 6.000€/πιστοποιητικό
04.25 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
08   Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Άρθρο 14 ΓΑΚ
08.02 Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ
01   Δαπάνες προσωπικού Άρθρο 33 ΓΑΚ
01.17 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία Έως 5 ΕΜΕ & έως 15.000€/ΕΜΕ

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά είναι τα μέγιστα επιλέξιμα για κάθε κατηγορία δαπάνης.

Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (ν. 4914/2022 (Α’ 61) άρθρο 63, παρ.20).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) και την ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη, ανάλογα με το επενδυτικό σχέδιο και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ποσοστά ενίσχυσης που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι: η ένταση της ενίσχυσης, εκφραζόμενη σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης που προσδιορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027, όπως ισχύει.

Επιλέξιμες δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25%
Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 45% 55%

Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα υπολογίζεται στο σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών αυτού, αφού αφαιρεθεί το ποσό της δημόσια δαπάνης, και μπορεί να καλύπτεται με ίδιους πόρους ή/και εξωτερική χρηματοδότηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

 • Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00.
 •  Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 28/06/2024 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με την ευθύνη της ΔΑ ΕΣΠΑ ΔΑΜ και την υποστήριξη του ΕΦ.

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των όρων της πρόκλησης και τα κριτήρια αξιολόγησης που αναλύονται στο Παράρτημα IV «Κριτήρια αξιολόγησης».

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).

Η διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης αφορά στην απαραίτητη χρονική περίοδο για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, μέχρι τη στιγμή που θα έχουν εκπληρωθεί οι ειδικότεροι στόχοι, όροι και υποχρεώσεις που τίθενται στην απόφαση ένταξής της.

Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δε δύναται να υποβληθούν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.

Α) Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου και εφόσον προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής, από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες

Καταβάλλεται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τον ΕΦ, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Σωρευτικά οι ενδιάμεσες καταβολές στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να υπερβούν το 80% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης και να είναι περισσότερες από δύο (2).

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι δύο (2) το πολύ και να αφορούν εκτέλεση έργου τουλάχιστον 30% και έως 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υλοποιημένες και εξοφλημένες δαπάνες).

Γ) Αποπληρωμή

Καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου, καθώς και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr