Αξιολόγηση

Νέα
Δημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

digital-media

Δημοσιεύθηκαν τρείς Δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων, στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η 23/02/2023 και ώρα 12:00. 

Οι Δράσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Η Δέσμη Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ. Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ενίσχυση: Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται ως 50% για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης και 60% για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από €18.000 έως και €30.000 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis).

Δαπάνες : Στην παρούσα δράση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 5 ΕΜΕ.  Αφορά επιχειρήσεις,  οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους

Ενίσχυση: Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται από 10% έως 50%.

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από από €50.000 έως και €650.000. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ)

Δαπάνες : Στην παρούσα δράση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

Δικαιούχοι :  Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 9 ΕΜΕ. Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ενίσχυση: Το ποσοστό ενίσχυσης στις ΜμΕ επιχειρήσεις ορίζεται από 25% έως 60%.

Προϋπολογισμός: Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ορίζεται από από από €200.001 έως και €1.200.000. (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ)

Δαπάνες : Στην παρούσα δράση είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση.

 

Επιπλέον για όλες τις παραπάνω δράσεις:

  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορίας Περιφέρειας, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
  • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη Δράση 1 – «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη Δράση 2– «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη Δράση 3 –  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ ».

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr