Αξιολόγηση

Προγράμματα Επιδότησης
Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)»

Ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στη Δράση DeLFI GF – Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund που αφορά την χορήγηση εγγυημένων δανείων ύψους μέχρι 10.000.000 € με ευνοϊκούς όρους στις ελληνικές ΜμΕ, για την υλοποίηση των εγκεκριμένων/ενταγμένων επενδυτικών τους σχεδίων σε καθεστώς του N. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI  αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των  Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα επενδυτικά τους σχέδια που έχουν ήδη ενταχθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο N.4887/2022.

Δικαιούχοι

Τα δάνεια θα χορηγούνται προς νεοσύστατες και υφιστάμενες βιώσιμες ΜμΕ με σκοπό:

i) τη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου σε ένα εκ των καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με τη χορήγηση μέσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και

ii) τη χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου.

Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80% και η εκταμίευση των δανείων υφίσταται μέχρι 31.12.2025 με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

Δεδομένης της εγγύησης του DeLFI GF, η επιχείρηση απολαμβάνει:

  • χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και
  • χαμηλότερες εξασφαλίσεις.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου, ανέρχεται σε πόρους ύψους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000 €) Ευρώ προερχόμενος από χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ και με την μόχλευση που δημιουργείται το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ (500.000.000 €) .

Ύψος Δανείου

Τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος αναμένεται να ανέλθουν από 50.000 € έως 10.000.000 € κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση και προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης (εγκεκριμένης) αίτησης του Ν. 4887/22.

Το κεφάλαιο του μακροπρόθεσμου δανείου και το κεφάλαιο του βραχυπροθέσμου δανείου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 10.000.0000€.

Διάρκεια Δανείου

(α) Επενδυτικά δάνεια: από τρία (3) έως δέκα (10) έτη, (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)

(β) Δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα: διάρκεια από (1) έως (5) έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος)

Επιτόκιο δανείου

Το πιστωτικό ίδρυμα, θα δηλώνει στην ΕΑΤ για κάθε δάνειο που συμβασιοποιεί δυο επιτόκια:

i) το επιτόκιο του δανείου με την παροχή της εγγύησης του Ταμείου

ii) το επιτόκιο που θα αντιστοιχούσε στο δάνειο χωρίς την παροχή της εγγύησης και

iii) το όφελος που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των δυο επιτοκίων

Το επιτόκιο των Δανείων μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε συνεργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη και τον μηχανισμό πλήρους μετακύλισης του οφέλους της εγγύησης προς τον Τελικό Αποδέκτη.

Τα εγγυημένα δάνεια του Χαρτοφυλακίου DeLFI κατατάσσονται σε επίπεδο κινδύνου/εξασφαλίσεων υψηλού επιπέδου με LtV<=0.6 LtV=(loan amount)/(collateral amount). Οι «τιμές αγοράς» ή Benchmarking τιμές παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

Κίνδυνος/Eξασφαλίσεις Εξασφαλίσεις υψηλού επιπέδου (LtV <=0,6)
Χαμηλός κίνδυνος S&P αντιστοίχιση AAA, AA, A 5,22%
Μεσαίος κίνδυνος S&P αντιστοίχιση BBB, BB, B 6,01%
Υψηλός Κίνδυνος S&P αντιστοίχιση CCC, CC, C 6,76%

Εξασφαλίσεις

Δύναται να λαμβάνονται προσωπικές (ενοχικές) ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις ως ακολούθως:

Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα: εμπράγματες εξασφαλίσεις και έως το 40% του κεφαλαίου του δανείου. Δεν επιτρέπεται η προσημείωση της κύριας κατοικίας των φορέων της επιχείρησης ή των εγγυητών

Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα: ως μόνη εξασφάλιση την εκχώρηση της απαίτησης από την Επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις παρέχονται από το Ταμείο έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας, η οποία υπάγεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (με ή χωρίς κρατική ενίσχυση)

Παροχή εγγύησης χωρίς Κρατική ενίσχυση (state aid free): Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (σημείο 3.5 του 2008/C 155/02)

Παροχή εγγύησης με Κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 και 14 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 (ΓΑΚ). Οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους του Ταμείου πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου ώστε να πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης.

Κρατικές Ενισχύσεις

Για τον σκοπό ελέγχου της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του παραπάνω καθεστώτος και πριν από την ένταξη στο Χαρτοφυλάκιο θα εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

i) Το πιστωτικό ίδρυμα, υπολογίζει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του εγγυημένου δανείου.

ii) Το ΑΙΕ υπολογίζεται σε κάθε δάνειο βάσει του χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπου το ΑΙΕ δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ενίσχυση που ορίζεται από το χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.

iii) Το πιστωτικό ίδρυμα αποτυπώνει το ΑΙΕ του εγγυημένου δανείου στα πληροφοριακά στοιχεία που αποστέλλει στην ΕΑΤ πριν την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα KYC («Know Your Customer») της ΕΑΤ και μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/ , στο οποίο αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr