Αξιολόγηση

Νέα
4 Νέες Δράσεις Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές ΣΔΑΜ

Προκηρύχθηκαν 4 νέες δράσεις Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για τις περιοχές ΣΔΑΜ

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»
• Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 75.000.000€
• Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 5.000.000€ έως 40.000.000€.
• Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
– Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
– Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
– Δαπάνες Λογισμικού
– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
– Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
– Δαπάνες Προσωπικού
• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
• Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 28/06/2024 και ώρα 15:00

 

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»
• Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 75.000.000€
• Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 5.000.000€ έως 40.000.000€
• Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
– Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
– Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
– Δαπάνες Λογισμικού
– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
– Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
– Δαπάνες Προσωπικού
• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
• Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 28/06/2024 και ώρα 15:00

 

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»
• Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 65.000.000€
• Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€
• Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
– Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
– Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
– Δαπάνες Λογισμικού
– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
– Δαπάνες Προσωπικού
• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
• Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 28/06/2024 και ώρα 15:00

 

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»
• Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 65.000.000€
• Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 500.000€ και έως 12.000.000€.
• Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :
– Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
– Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
– Δαπάνες Λογισμικού
– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
– Δαπάνες Προσωπικού
• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.
• Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 15/03/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 28/06/2024 και ώρα 15:00

 

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr